Φαρμακοεπαγρύπνηση

ITF Hellas > Φαρμακοεπαγρύπνηση

Όταν διατίθεται στην αγορά ένα φάρμακο, είναι γνωστές μόνο οι ανεπιθύμητες ενέργειες από κλινικές μελέτες που προηγήθηκαν της έγκρισης άδειας κυκλοφορίας. Ωστόσο οι μελέτες διεξάγονται σε περιορισμένο αριθμό ασθενών, ο οποίος επαρκεί για την ανίχνευση μόνο των πιο κοινόν ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ένα φάρμακο μπορεί να χορηγηθεί σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών μόνο μετά την κυκλοφορία του και κατά συνέπεια τότε μπορεί να αποκτηθεί πληρέστερη εικόνα σχετικά με τη σχέση κινδύνου/οφέλους με τη χρήση του.

Επομένως, η αυθόρμητη αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών από γιατρούς, φαρμακοποιούς, άλλους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και ασθενείς είναι απαραίτητη για να επιτρέψει τόσο στις Αρχές Υγείας που είναι υπεύθυνες για τις δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης όσο και στις Φαρμακευτικές Εταιρείες να καθορίσουν και να ενημερώνουν συνεχώς το προφίλ ασφάλειας των φαρμάκων (οφέλη έναντι κινδύνων), με βάση την πραγματική κατάσταση χρήσης του εκάστοτε προϊόντος.

Η Φαρμακοεπαγρύπνηση ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) ως η επιστήμη και οι σχετικές δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών ή άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι κύριοι στόχοι της φαρμακοεπαγρύπνησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ είναι:

1. Η προστασία των ατόμων από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

2. Η προώθηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής χρήσης των φαρμακευτικών προϊόντων, με την παροχή έγκαιρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των σκευασμάτων, στους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας και το κοινό.

Για την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από χρήση προϊόντος της ITF HELLAS, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης στα ακόλουθα στοιχεία:

Εmail:

safety@pharmassist-cro.com

Τηλέφωνο:

210 656 1435