Φαρμακοεπαγρύπνηση

ITF Hellas > Φαρμακοεπαγρύπνηση

Στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης η ΙΤF Hellas επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα σας με σκοπό να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις αναφερθείσες από εσάς ή για εσάς ανεπιθύμητες ενέργειες για τα προϊόντα της.


Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε για εσάς εφόσον είστε ασθενής – λήπτης του προϊόντος που προκάλεσε τις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι:

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία ενδέχεται:

  • να επικοινωνήσει εκ νέου μαζί σας για τυχόν περαιτέρω αναγκαίες πληροφορίες
  • να συλλέξει, καταχωρήσει, οργανώσει, διαρθρώσει και αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εσωτερικές διαδικασίες της
  • να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας υποβληθέντα στο πλαίσιο μιας αναφοράς, συσχετίζοντας ή συνδυάζοντάς τα με άλλες σχετικές υποβληθείσες αναφορές για το ίδιο προϊόν ή για τις ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες
  • να παρέχει και προωθήσει τις απαραίτητες πληροφορίες στους αρμόδιους φορείς ή/και τρίτα μέρη.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την Εταιρεία σύμφωνα με την διαδικασία Φαρμακοεπαγρύπνησης ενδέχεται να κοινοποιούνται και σε τρίτα μέρη, ιδίως άλλες φαρμακευτικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται, εφόσον η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών αφορά σε κάποιο από τα προϊόντα που η ΙΤF Hellas εμπορεύεται στο πλαίσιο συνεργασίας της με τις εταιρείες αυτές. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από αυτές τις εταιρείες – συνεργάτες της ITF Hellas λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις δικές τους αντίστοιχες Πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη Φαρμακοεπαγρύπνηση και κατά τις μεταξύ τους συμφωνίες. Επιπλέον, οι σχετικές πληροφορίες κοινοποιούνται και στις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές Αρχές και φορείς, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τα ως άνω στοιχεία είναι απαραίτητα προκειμένου να είναι δυνατή η ενδεχόμενη περαιτέρω επικοινωνία με σκοπό την λήψη συμπληρωματικών πληροφοριών από εσάς, την παρακολούθηση της υπόθεσής σας, την απάντηση σε ερωτήματά σας. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία του λήπτη των φαρμάκων είναι απαραίτητα για την αποφυγή πολλαπλής καταγραφής του ιδίου περιστατικού στη βάση δεδομένων της ΙΤF Hellas. Όλες οι πληροφορίες τις οποίες παρέχετε στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης είναι απολύτως εμπιστευτικές και προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από τους αρμόδιους επαγγελματίες/επιστήμονες υγείας της ITF Hellas με σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεών της περί Φαρμακοεπαγρύπνησης.


tel

Τηλέφωνο:

210 656 1435